Zwrot niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2012 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

Dofinansowanie powinno zostać zwrócone w kwocie stanowiącej 15% wartości środków (kwoty głównej, bez uwzględniania odsetek), które w dniu 31 grudnia 2012 r. pozostaną na rachunku Beneficjenta wskazanym w umowie o dofinansowanie, jako rachunku właściwym do przekazywania kolejnych transz zaliczki.

Szczegóły dotyczące systemu zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych  w 2012 roku, informacje o numerze konta, na które należy zwrócić powyższe środki są Państwu przekazywane w formie pisemnej.

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag