Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie można zmienić sposób finansowania projektu z pomocy de minimis na pomoc regionalną i uwzględnić tą zmianę np. w HRF składanym do umowy o dofinansowanie?

Np.: wnioskodawca na dzień składania wniosku nie przekroczył limitu pomocy de minimis 200 tys. euro i może ubiegać się o wsparcie w ramach takiej pomocy. Niemniej jednak w trakcie trwania oceny wniosku o dofinansowanie z działania 8.2 zostanie mu przyznana pomoc de minimis, która łącznie z projektem 8.2. przekroczy dopuszczalny limit pomocy de minimis 200 tys. euro. Czy wówczas na etapie sporządzania załączników można dokonać zmiany na pomoc regionalną?

 

Odpowiedź

Nie. Nie ma takiej możliwości.


Formularz zgłaszania uwag