Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach 8.2 PO IG, na zasadzie pomocy de minimis, wartość dofinansowanie nie może przekroczyć 200 tyś. Euro czy też jest to wartość całego projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z § 13 ust 3 i 4 Rozporządzenia :

 „3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 000 euro.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.”


Formularz zgłaszania uwag