Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy Wnioskodawcą, w działaniu POIG 8.2, może być firma z kapitałem zagranicznym (100% udziałów firmy zagranicznej)? Firma ma siedzibę w Polsce.

Odpowiedź

Zgodnie zapisami Rozporządzenia (§ 9 ust. 2) wsparcie w działaniu 8.2 POIG może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1)  prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2)  dokonuje inwestycji;

 3)  realizuje zobowiąże się, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami;

4)   złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

 5)  zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy - w tym mieście, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

Zatem, jeśli przedsiębiorstwo zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców zgodnie z polskim prawem i prowadzi działalność  gospodarczą, a także spełnia warunki określone dla działania a wymienione w w/w rozporządzeniu – może być wnioskodawcą do działania 8.2 PO IG.

Niemniej należy zwrócić uwagę na fakt, że udział kapitałowy innej firmy w firmie wnioskodawcy może wpływać na jego wielkość. Określenie statusu przedsiębiorstwa leży po stronie wnioskodawcy i jest zależne nie tylko od wielkości zatrudnienia, ale także przychodów, obrotów czy powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi.

Definicję MSP oraz kwestię powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami reguluje Załącznik 1 do Rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

W celu ułatwienia określenia statusu przedsiębiorstwa wnioskodawca może skorzystać z pomocy Kwalifikatora MSP dostępnego na stronie internetowej:  http://www.parp.gov.pl/index/index/1408.


Formularz zgłaszania uwag