Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy jest możliwość taka ab projekt uzyskał pozytywną ocenę w przypadku gdy wskaźnik efektywności będzie kształtował się poniżej 0?  Czy wysokość wskaźnika jest brana pod uwagę na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej?

Odpowiedź

Wskaźnik efektywności ekonomicznej wypełniany jest automatycznie przez generator wniosków na podstawie danych zawartych we wniosku w pkt. 17 i 18. Współczynnik efektywności ekonomicznej (E) stanowi podstawę do oceny kryterium merytorycznego „Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną”. Ponadto stanowi on wartościową informację dla Wnioskodawcy – wyliczona niska efektywność ekonomiczna projektu powinna skutkować ponownym przemyśleniem i korektą założeń biznesowych projektu albo całkowitym odstąpieniem od jego realizacji.

 Jeśli wskaźnik ten będzie osiągał wartość poniżej 0 wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną spełnione pozostałe kryteria, w tym kryterium obligatoryjne: środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat).


Formularz zgłaszania uwag