Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy koszt sporządzenia Biznes Planu (który w swej definicji jest analizą przedsiębiorstwa, tj. jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji) jest kosztem kwalifikowanym w rozumieniu nowego Rozporządzenia.

Odpowiedź

Zapis Rozporządzenia brzmi "zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do wysokości 20% wydatków, o których mowa w pkt 1–7", sporządzenie wniosku oraz Biznes planu jest usługą doradczą związaną z przygotowaniem projektu.


Formularz zgłaszania uwag