Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

W ramach kosztów kwalifikowalnych dla Działania 8.2 pojawiła się kategoria:

zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do wysokości 20% wydatków.

Czy w ramach tych kosztów można rozliczyć

- przygotowaniem wniosku i biznesplany,

- koszty zarządzania / rozliczania projektu przez firmę zewnętrzną - który to koszt jest ponoszony przez cały okres realizacji inwestycji?

Odpowiedź

Przygotowanie wniosku i biznes planu do działania 8.2 PO IG będące efektem ekspertyz, analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu uznaje się za kwalifikowane w działaniu.

Jednocześnie koszty związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektu nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych w projekcie.


Formularz zgłaszania uwag