Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Pytanie dotyczy wydatku kwalifikowanego – koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli. Czy PARP ma określone jakieś zasady/wzory, na podstawie których będą Państwo określać czy nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu?

Odpowiedź

Niezbędność każdego zakupu musi udowodnić wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oraz w biznesplanie. Na podstawie opisów tam zawartych Komisja Konkursowa podejmuje decyzję czy dany zakup uznać za kwalifikowany, w tym niezbędny do realizacji projektu, czy też nie.


Formularz zgłaszania uwag