Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jak prawidłowo należy podejść do wyliczenia wskaźnika rezultatu „Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej”:

1) Czy do wartości wskaźnika w wariancie bazowym bierze się pod uwagę amortyzację środków trwałych, jeżeli tak to w okresach historycznych wartość amortyzacji z RZiS będzie zgodny z wartościami wziętymi do wyliczenia wartości wskaźnika bazowego, natomiast czy w okresach planowanych wartość amortyzacji prognozować zgodnie z rzeczywistą amortyzacją środków trwałych czy pozostawić ją miesięcznie na poziomie ostatniego miesiąca historycznego?

2) Czy do wyliczenia wartości wskaźnika bazowego w miesiącach planowanych (czyli od miesiąca obecnego do rozpoczęcia inwestycji) plan kosztów i przychodów miesięcznie musi być „constans” w stosunku do ostatniego miesiąca historycznego?

3) Czy do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika wziąć pod uwagę wartość amortyzacji (majątku nie związanego z inwestycją) w wysokości średniej z 12 miesięcy poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji, czy dokonać amortyzacji zgodnie z planowaniem RZiS?

4) Czy w wyliczeniu wartości docelowej wskaźnika należy uwzględnić amortyzację środków trwałych związanych z realizacją inwestycji?, jeżeli tak to jeżeli okres amortyzacji środków trwałych będzie wykraczał ponad 3 lata, to nie ma  możliwości prawidłowego wyliczenia okresu zwrotu z inwestycji poniżej tego okresu, gdyż w amortyzacji nie zostanie uwzględniona całkowita amortyzacja środka trwałego?

5) Czy wartość wskaźnika średniego miesięcznego zysku z działalności operacyjnej powinien odpowiadać wartości średniego zysku operacyjnego z tabel w punkcie 19.2 Biznes Planu?

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją konkursową „poprzez rezultaty projektu należy rozumieć wymagane z punktu widzenia uzasadnienia nakładów i powodzenia przedsięwzięcia efekty wykorzystania/wdrożenia/uruchomienia produktów projektu. Rezultat informuje o wymiernych korzyściach oraz zmianach, jakie mają wystąpić u Wnioskodawcy w trakcie realizacji lub wkrótce po zakończeniu realizacji projektu.”

Wpływ amortyzacji środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych (zarówno zakupionych w ramach projektu jaki i pozostałych) na zysk operacyjny nie wynika z wykorzystania/wdrożenia/uruchomienia produktów projektu lecz jest wynikiem operacji księgowych związanych z zakupem określonych dóbr. W konsekwencji zmiana zysku operacyjnego związana ze zmianą wysokości kwot amortyzacji aktywów trwałych przedsiębiorcy nie powinna być uwidoczniona w wartości docelowej wskaźnika „Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej”. Natomiast wartość bazowa tego wskaźnika dotyczy wszystkich składowych zysku operacyjnego przedsiębiorcy. Wartość bazowa wskaźnika „Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej” musi być ściśle spójna z odpowiednimi pozycjami w Rachunku zysków i strat w Biznes Planie. Specyfika wyodrębniania składowych zysku operacyjnego, których zmiana jest rezultatem projektu, powoduje, że wartość docelowa omawianego wskaźnika jedynie w specyficznych okolicznościach będzie zbieżna z wartościami liczbowymi w Rachunku zysków i strat w Biznes Planie.


Formularz zgłaszania uwag