Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy Wnioskodawca, w ramach działania 8.2 POIG, może się ubiegać o dofinasowanie na kod PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

Kod nie jest na liście kodów wykluczonych w ramach działania 8.2.

Odpowiedź

Zgodnie z § 1 ust 4 Rozporządzenia:

„Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów”.

Sama sprzedaż hurtowa, o ile nie jest wprowadzaniem do obrotu, nie wyklucza aplikowania z działania.

Niemniej jednak ostatecznej oceny co do kwalifikowalności wnioskodawcy może dokonać jedynie Komisja Konkursowa na podstawie pełnej dostępnej dokumentacji aplikacyjnej złożonej w odpowiedzi na konkurs.


Formularz zgłaszania uwag