Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jeżeli wniosek do działania 8.2 POIG jest podpisywany przez pełnomocnika to, czy należy dołączyć pełnomocnictwo do wniosku?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku punkt 10i:

„(…) W przypadku gdy Wnioskodawca w procesie aplikowania o dotację w ramach Działania 8.2 PO IG, jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedstawić podstawowe informacje identyfikujące pełnomocnika, zakres jego umocowania, numer repertorium naniesiony na pełnomocnictwo przez notariusza, ewentualne inne informacje istotne z punktu widzenia prawa (np. w przypadku ograniczenia czasowego obowiązywania pełnomocnictwa).”

Pełnomocnictwo jako dokument nie jest dołączany do dokumentacji aplikacyjnej, niemniej będzie on niezbędny do okazania przy podpisaniu umowy wsparcia.


Formularz zgłaszania uwag