Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy lekarz prowadzący specjalistyczną praktykę lekarską w NZOZ może być partnerem dla wnioskodawcy na podstawie umowy (kontraktu) z NZOZ a lekarzem?

Odpowiedź

Stosownie do § 9 ust. 2 pkt 3 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia wsparcie na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, który realizuje umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2, w tym m. in. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przy czym działalnością gospodarczą, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, jak wskazano wyżej, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

A zatem, jeżeli lekarz prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską (działalność zawodową) na podstawie umowy z wnioskodawcą w rozumieniu powołanego na wstępie przepisu § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia może być „partnerem” w rozumieniu tego przepisu.


Formularz zgłaszania uwag