Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jaką nazwę wnioskodawcy należy wpisać w odpowiednie pola wniosku o dofinansowanie - XYZ sp. z o. o., czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej XYZ sp. z o. o. (gdzie NZOZ XYZ sp. z o. o. jest jednostką lokalną)?

Odpowiedź

We wniosku o dofinasowanie należy wskazać nazwę wnioskodawcy zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Stosownie bowiem do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) - podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

1) firmę lub nazwę;

2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;

3) siedzibę i adres;

4) numer NIP;

5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Niezależnie od powyższego zasadne jest aby we wniosku o dofinasowanie znalazła się również nazwa przedsiębiorstwa, którego działalności dotyczy ten wniosek. Taka bowiem informacja pozwoli na kontrolę udzielenia wsparcia.


Formularz zgłaszania uwag