Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jakie załączniki należy załączyć do wniosku o dofinansowanie z działania POIG 8.2 jeśli wnioskodawca ubiega się o wsparcie również na zakup nieruchomości?

Czy do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć operat szacunkowy potwierdzający iż cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej na dzień zakupu? Zakładając, że wnioskodawca nie może rozpocząć realizacji przed złożeniem wniosku tj. nie może podpisać nawet umowy przedwstępnej ani umowy zakupu nieruchomości, więc do czego ma się odnosić operat skoro data nabycia nieruchomości jest datą przyszłą?

Odpowiedź

Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie dołącza jedynie kopię opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określająca zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (jeśli dotyczy).

Zgodnie z Umową o dofinansowanie pozostałe dokumenty, w tym opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia dołącza się do wniosku o płatność (par. 7 ust.1 pkt. 4 Umowy o dofinansowanie)


Formularz zgłaszania uwag