Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy na etapie aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG, należy składać załączniki, które są niezbędne do podpisania umowy, czy tylko te, które są wymienione we wniosku o dofinansowanie? Czy jakieś dokumenty poza wymienionymi należy dostarczyć przy składaniu Wniosku?

Odpowiedź

Załączniki do wniosku wymagane na etapie aplikacji wskazane są na końcu wniosku o dofinansowanie (punkt E):

E. ZAŁĄCZNIKI - przygotowane zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

1.  Biznes Plan;

2.  Kopia umowy o współpracy sieci kontrahentów (jeśli dotyczy);

3.  Kopia dokumentu (dokumentów) potwierdzających pełnienie przez Wnioskodawcę roli koordynatora sieci kontrahentów (jeśli dotyczy);

4.  Kopia opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzająca, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określająca zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (jeśli dotyczy);

5.  Kopia dokumentu rejestrowego (jeśli dotyczy);

6.  Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT (jeśli dotyczy).

Żadne inne załączniki nie są wymagane przy procesie aplikacji o wsparcie.


Formularz zgłaszania uwag