Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jak należy interpretować wskazane poniżej zapisy:

§ 19. 1. Pomoc de minimis w zakresie wsparcia w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na warunkach, o których mowa w § 13 i § 14, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Pomoc w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na warunkach, o których mowa w § 12, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

Odpowiedź

Pomoc jest udzielana na moment podpisania umowy wsparcia, zatem wskazane w rozporządzeniu terminy odnoszą się do ostatecznych możliwych terminów podpisania umowy pomiędzy PARP a  beneficjentem.


Formularz zgłaszania uwag