Najczęściej popełniane błędy we wprowadzaniu zmian do umów o dofinansowanie

Beneficjenci bardzo często dokonują zmian w projektach, które realizują. Modyfikacje dotyczą różnych kwestii, ale wspólnym mianownikiem każdej z nich powinna być zmiana w umowie o dofinansowanie, na którą musi wyrazić zgodę Instytucja Wdrażająca lub Instytucja Pośrednicząca II Stopnia. Sprawdziliśmy, jakie błędy najczęściej pojawiają się we wnioskach o wprowadzenie zmian do umów na etapie ich weryfikacji.

Nieznajomość zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzeczytanie Instrukcji wypełniania wniosku to dwa najważniejsze czynniki, które generują najwięcej błędów we wnioskach o wprowadzenie zmian. Zaliczyć można do nich:

  • złożenie przez Beneficjenta wniosku o wprowadzenie zmian do umowy po upływie terminu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany (do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem Beneficjent jest zobowiązany na podstawie §9 ust. 1 umowy);
  • podpisanie wniosku o wprowadzenie zmian do umowy przez osobę nie mającą umocowania do reprezentowania Beneficjenta;
  • brak uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o wprowadzenie zmian w wymaganym terminie 7 dni ( w myśl §9 ust. 5 umowy w związku z §9 ust. 10 umowy, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków o wprowadzenie zmian do umowy, zaś Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ostatecznie brak uzupełnień/wyjaśnień skutkuje odmową wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian do umowy);
  • poinformowanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej o zmianach organizacyjno - prawnych po ich dokonaniu (w myśl §9 ust. 11 Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu) – szczegółową procedurę w tym zakresie można znaleźć na stronie Wprowadzanie zmian organizacyjno-prawnych do umowy o dofinansowanie.
  • składanie wniosków o  przesunięcia powyżej 10 % w przypadku umów z 2010 r. oraz 2011 r. (w myśl §9 ust. 13 – umowy z 2010 oraz 2011 r. – Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikującymi się do objęcia wsparciem wykraczających poza wartości wskazane w ust. 12.);
  • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zakresie dodawania do umowy o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu  nowych pozycji nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie (w umowach z 2008 oraz 2009 r. brak wyraźnego zapisu, iż powyższe zmiany są niemożliwe do wprowadzenia, jednakże już w umowach z 2010 r. stosowany zapis został zawarty, tj. w myśl §9 ust. 14 Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski dotyczące wprowadzania do harmonogramu rzeczowo-finansowego nowych pozycji, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu).

Aby uniknąć powyższych błędów należy przed dokonaniem zmiany w projekcie przede wszystkim raz jeszcze zapoznać się z obowiązującymi dokumentami: przeczytać umowę o dofinansowanie, a także zapis Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku działania 8.1 aktualnie obowiązujące dokumenty znajdziemy na stronie Dokumentacja do działania 8.1 POIG, zaś w przypadku działania 8.2 na stronie Dokumentacja do działania 8.2 POIG.

Najczęściej popełniane błędy we wprowadzaniu zmian do umów o dofinansowanie

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag