Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność

Prawidłowo sporządzony wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności znajomości Instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Nie wszyscy Beneficjenci jednak o tym pamiętają, a wnioski o płatność trafiające do Regionalnej Instytucji Finansującej i do PARP zawierają zarówno błędy związane z formą, jak i zawartością merytoryczną dokumentów. W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu te błędy, które pojawiają się najczęściej.

Na etapie weryfikacji wniosków o płatność najczęściej pojawiały się błędy:

A.     Związane z formą wniosku o płatność:

 • wniosek o płatność podpisany przez osobę nie mającą umocowania do reprezentowania Beneficjenta,
 • brak pieczątki z aktualnym adresem, zgodnym z umową o dofinansowanie lub aneksami, w przypadku, gdy adres przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu jest inny niż adres siedziby,
 • nieczytelny podpis Beneficjenta złożony na wniosku o płatność przy jednoczesnym braku pieczęci imiennej,
 • wpisywanie daty kończącej dany etap z harmonogramu rzeczowo-finansowego pomimo, iż wydatki są ponoszone po tej dacie - data kończąca okres, za jaki składany jest wniosek powinna być datą poniesienia ostatniego wydatku w ramach rozliczanego etapu,
 • zaokrąglanie matematycznie kwoty refundacji podczas wyliczania kwoty należnego dofinansowania,  
 • wskazywanie numeru umowy we wniosku o dofinansowanie zgodnie z aktualnym aneksem, podczas, gdy numer umowy jest niezmienny przez cały okres realizacji Projektu (np. UDA-POIG.08.01.00-11-111/11-03 zamiast UDA-POIG.08.01.11-111/11-00),
 • składanie wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną zaliczkę po terminie określonym
  w umowie o dofinansowanie - skutkuje to naliczeniem odsetek zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych w związku z nieterminowym rozliczeniem zaliczki.

B.     Związane z kwestiami merytorycznymi:

 • niska efektywność ponoszonych kosztów, przeszacowanie wydatków i wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
 • brak uzasadnienia dla ponoszonych wydatków, brak wskazania ich niezbędności do realizacji projektu,
 • realizacja działań promocyjnych i informacyjnych (ogłoszenia, banery reklamowe, reklamy w prasie, ulotki itd.) przeprowadzona bez informowania opinii publicznej
  o fakcie współfinansowania projektu ze środków UE lub niekompletna informacja
  o współfinansowaniu,
 • brak postępowania ofertowego na zakup towarów bądź usług w ramach jednego asortymentu od jednego wykonawcy, których koszt zakupu przekracza równowartość
  w złotych polskich kwoty 14 tys. euro, lub postępowanie przeprowadzone niezgodnie
  z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, przejrzystości i jawności,
 • wydatki poniesione na towary lub usługi, które nie zostały ujęte we wniosku
  o dofinansowanie projektu oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 • błędnie wyliczony limit kosztów ogólnych,
 • brak rozliczenia 70% kwoty zaliczki przeznaczonej do rozliczenia w ramach danego etapu,
 • ponoszenie wydatków niekwalifikowanych z konta zaliczkowego.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag