Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - I część

Prezentujemy pierwszy odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG.W zależności od potrzeb i zainteresowania Beneficjentów e-book będzie zawierał zagadnienia związane ze zmianami w umowach o dofinansowanie (np. dopuszczalny zakres rzeczowy modyfikacji w umowie; modyfikacje wskaźników realizacji celów projektu; zmiany lokalizacji projektu; zmiany niewymagające zawarcia aneksu, etc.), rozliczaniem projektów (np. terminy i miejsce składania dokumentacji rozliczeniowej; wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność; prawidłowe przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej; zaliczki, w tym rozliczanie, kwalifikowalność wydatków poniesionych przed otrzymaniem zaliczki; kontrola i monitoring projektu; promocja projektu; etc.).

Pierwszy odcinek dotyczy kwestii nowego systemy płatności zaliczek i refundacji, który został  wprowadzony od 1 stycznia 2010 r. Kolejne odcinki Poradnika będą przybliżać kwestie  zabezpieczenia umowy oraz rozliczania poniesionych wydatków kwalifikowanych.

1. Nowe zasady przepływów finansowych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przejął od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z czym po zatwierdzeniu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność PARP jedynie wystawia zlecenie płatności, na podstawie którego Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje płatności w wysokości do 85 % kwoty dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, określony w umowie o dofinansowanie. Podkreślamy, iż płatności z BGK będą przekazywane bezpośrednio na rachunek Beneficjentów, zgodnie z terminarzem  dostępnym na stronie www.bgk.com.pl

Pozostałe 15 % kwoty dofinansowania, przyznanego na podstawie zawartej umowy, przekazywane jest Beneficjentowi ze środków dotacji celowej, tj. części dofinansowania pochodzącego z wkładu krajowego. Ta część dofinansowania przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta na dotychczasowych zasadach, czyli z rachunku PARP.

Środki na współfinansowanie projektu 

W ostatnich dniach br. zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą zmodyfikowane wzory umów o dofinansowanie, dostosowane do nowego systemu przepływów finansowych. W związku z powyższym Wnioskodawcy oczekujący na zawarcie umowy podpiszą ją już na nowych zasadach.  Natomiast z Beneficjentami, z którymi PARP podpisała umowę w ramach poprzednich naborów, zawarte zostaną stosowne aneksy do umowy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż brak zawartego aneksu do umowy wprowadzającego nowy system przepływów finansowych nie powoduje wstrzymania wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag