Artykuły

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - IX część

Data: 2011-06-21 15:06:51

Prezentujemy dziewiąty odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii wskaźników produktu i rezultatu. W niniejszym odcinku zaprezentowano opis podstawowych zasad dotyczących obowiązku osiągnięcia zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników oraz konsekwencji braku wywiązania się z powyższego zobowiązania.

więcej

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - VIII część

Data: 2011-06-21 12:06:21

Prezentujemy ósmy odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii rozliczenia zaliczki. W niniejszym odcinku przedstawiono przykłady liczbowe dotyczące rozliczenia zaliczki oraz naliczania odsetek jak dla zaległości podatkowych w przypadku nierozliczenia wymaganej kwoty zaliczki lub złożenia wniosku o płatność z naruszeniem terminu wynikającego z umowy. Ponadto zaprezentowano opis podstawowych zasad dotyczących rozliczania zaliczki zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

więcej

W jaki sposób właściwie oznaczyć projekt w PO IG?

Data: 2010-09-07 09:09:10

Beneficjenci projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie społeczeństwa. Informacja o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musi być widoczna i czytelna oraz umieszczona na tzw. produkcie projektu, np. komputerze, urządzeniu, ulotce, stronie internetowej itp., w szczególności, jeżeli został on zakupiony/zmodernizowany/wytworzony ze środków finansowanych PO IG.

więcej

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - V część

Data: 2010-04-08 16:04:50

Prezentujemy piąty odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii prawidłowego rozliczania projektów. W niniejszym odcinku zaprezentowano kwestie problematyczne związane z terminami i miejscem składania dokumentacji rozliczeniowej, wypełnianiem wniosku o płatność oraz, prawidłowym przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej.

więcej

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - IV część

Data: 2010-03-18 13:03:14

Prezentujemy czwarty odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii aneksowania umów o dofinansowanie.
W niniejszym odcinku zaprezentowano kwestie problematyczne związane z wprowadzaniem zmian w umowach wymagających zawarcia aneksu oraz zmian wymagających jedynie akceptacji RIF/PARP, bez konieczności zawierania aneksu.

więcej

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów - III część

Data: 2010-03-03 16:03:27

Prezentujemy trzeci odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii kwalifikowalności wydatków. W niniejszym odcinku zaprezentowano kwestie problematyczne związane z terminem rozpoczęcia projektu oraz ponoszeniem wydatków poza okresem kwalifikowalności, które zostały poparte konkretnymi przykładami. Problematyka aneksowania umów zostanie poruszona w kolejnym odcinku poradnika.

więcej
1 2 3

Formularz zgłaszania uwag