Komunikat w sprawie zakończonej formalnej i merytorycznej oceny wniosków w ramach działania 8.1 PO IG

Obecnie trwa przygotowywanie ostatnich protokołów z prac Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF), a PARP weryfikuje otrzymane protokoły i sukcesywnie przekazuje do akceptacji Instytucji Pośredniczącej tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która z kolei przekaże je do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  

Ostateczne listy projektów, które otrzymają dofinansowanie, będą przedstawiane sukcesywnie na stronie internetowej PARP oraz RIF niezwłocznie po przekazaniu do PARP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o zatwierdzeniu poszczególnych list przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.    

Ze wstępnych raportów kończących ocenę merytoryczną wynika, że pozytywnie ocenę merytoryczną przeszły 222 wnioski na łaczną kwotę dofinansowania ok. 92 mln PLN. Ewentualna niewykorzystana różnica, która może powstać pomiędzy kwotą alokacji przewidzianą na 2008 r. tj. 123 646 000,00 PLN, a kwotą przyznanego dofinansowania powiększy alokację przewidzianą na 2009 r.  

Ponadto informujemy, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Uszczegółowieniu do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, okres przypadający na ocenę projektu oraz przedstawienie Instytucji Pośredniczącej protokołu z oceny Komisji Konkursowej wynosi maksymalnie 90 dni od terminu złożenia wniosku. Po tym terminie następuje akceptacja Instytucji Pośredniczącej oraz zatwierdzenie Instytucji Zarządzajacej, a następnie proces zawierania umów o dofinansowanie dla zatwierdzonych wniosków bądź przekazanie informacji o negatywnym wyniku oceny merytorycznej.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag