Regulamin Platformy Wspieramy e-Biznes www.web.gov.pl

1. Definicje 

1) Usługodawca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, NIP 526-25-01-444, powołana na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42 poz.275 ze zm.);

2) Platforma Wspieramy e-Biznes zwana dalej Platformą - serwis internetowy posiadający adres www.web.gov.pl, którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach którego Usługodawca świadczy usługi;

3) Usługi - Usługi świadczone przez usługodawcę w związku z prowadzeniem Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

4) Użytkownik - osoba prawna, podmiot nie mający osobowości prawnej lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała go, a następnie pomyślnie przeszła procedurę rejestracyjną i która uzyskała w ten sposób dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy;

5) Profil użytkownika - zbiór danych dotyczących użytkownika, pozyskanych w procesie rejestracji i późniejszego korzystania z Platformy, podlegający ochronie zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności;

6) Konto - wpis istniejący w bazie danych Platformy, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem;

7) Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika;

8) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

9) Moduły serwisu - elementy funkcjonalne, z których zbudowana jest Platforma, umożliwiające aktywność użytkownika w serwisie, są to w szczególności: Forum, Czat, Pasek promocyjny, Afiliacja, Moduł „Portal na twojej stronie”, Moduł integracji, Giełda Idei, Moduł prezentacji B2B, Moduł prezentacji e-usług, Moduł dystrybucji artykułów i poradników, Baza wydarzeń, Baza kontaktów, Baza zapytań ofertowych;

10) Forum - forum internetowe Platformy;

11) Czat - moduł umożliwiający prowadzenie dyskusji pomiędzy dwoma bądź więcej użytkownikami;

12) Pasek promocyjny - moduł umożliwiający nieinwazyjną promocję treści, w szczególności e-usług i rozwiązań B2B beneficjentów działań 8.1 i 8.2 poprzez wyświetlanie na stronach beneficjentów paska (toolbar), nad „top strony”, z linkami do usług innych beneficjentów;

13) Afiliacja - moduł udostępniający Użytkownikom narzędzie typu „ad-serwer” do wzajemnej promocji serwisów internetowych oraz tworzenia i obsługi programów partnerskich. Do rozliczania wymiany form reklamowych służy narzędzie adserwerowe Platformy Promocyjnej;

14) Moduł „Portal na twojej stronie” - Moduł umożliwia wykorzystanie wybranych narzędzi Platformy na stronie Użytkownika poprzez dzielenie się danymi generowanymi przez Użytkowników: eksport wybranych danych, generowanie pliku include wraz z możliwością jego personalizacji, wykorzystanie widgetów z treściami Platformy;

15) Moduł integracji - Moduł umożliwia eksport aktywności Użytkownika na serwisy społecznościowe: Twitter, Blip, MySpace, Facebook, Blox, Blogger, Bebo, Friendster, Pinger;

16) Giełda Idei – moduł umożliwiający użytkownikom serwisu szybką, nieformalną ocenę atrakcyjności pomysłów, uzyskanie recenzji;

17) Moduł prezentacji B2B – moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą prezentację technologii B2B wdrażanej przez Użytkownika;

18) Moduł prezentacji e-usług - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą prezentację e-usługi oferowanej przez Użytkownika;

19) Moduł prezentacji profilów firm - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą stworzenie wizytówki firmy Użytkownika;

20) Moduł dystrybucji artykułów i poradników - moduł umożliwiający publikację tekstów uprawnionym użytkownikom; 

21) Baza wydarzeń - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą Użytkownikom prezentację szkoleń/konferencji/targów z zakresu e-biznesu;

22) Baza kontaktów - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą Użytkownikom poszukiwania potencjalnych partnerów do realizacji nowego (lub już działającego) przedsięwzięcia e-biznesowego;

23) Baza zapytań ofertowych - moduł umożliwiający Użytkownikom dodawanie i przeglądanie i subskrypcję treści zapytań ofertowych dodanych przez Użytkowników;

24) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

25) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

26) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

27) Flood - ciąg lub ciągi znaków - liter lub liczb, nie mający logicznego lub językowego uzasadnienia oraz nie wynikający z kontekstu prowadzonej rozmowy. Flood utrudnia prowadzenie dyskusji i jest niedopuszczalny. Definicja ta obejmuje także wielokrotne kopiowanie i wklejanie jednej wiadomości. Ostateczna decyzja zaliczająca wypowiedzi do "floodu" należy do Usługodawcy;

28) Serwis - oznacza zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, wraz z treściami, projektem, grafiką i mechanizmami informatycznymi, zamieszczonych pod unikalnym adresem internetowym;

29) Link - oznacza element strony internetowej, lub innego przekazu internetowego, którego wskazanie przez użytkownika Internetu powoduje przekierowanie tego użytkownika na Stronę Docelową;

30) Reklama - to forma reklamy internetowej, najczęściej grafika lub animacja na stronie, link tekstowy lub mailing.

31) Strona Docelowa - oznacza stronę lub strony internetowe wskazane przez Reklamodawcę w Programie Partnerskim;

32) Program Partnerski - oznacza zbiór informacji określanych - indywidualnie dla każdego reklamowanego produktu lub usługi – przez Reklamodawcę, określający warunki realizacji Usługi Reklamowej Platformy, przekazanych Wydawcy zawierający co najmniej:

a) nazwę kampanii;
b) Stronę Docelową;
c) okres, w którym mogą być emitowane Reklamy;
d) warunki wynagradzania Wydawcy;
e) sposób zatwierdzania Wydawcy;
f) opis programu;
g) ważność plików Cookie;
h) logo;
i) kreacje reklamowe;

33) Zdarzenie - oznacza określone w Programie Partnerskim zdarzenie, takie jak unikalne kliknięcie, wypełnienie formularza (lead), sprzedaż online i inne, wynikające z prezentacji użytkownikowi Linku przez Wydawcę, lub odsłona reklamy, będące podstawą wynagrodzenia Wydawcy;

34) Usługa reklamowa - oznacza każdy przekaz zmierzający do poinformowania o towarach lub usługach, w szczególności do promocji sprzedaży towarów lub usług;

35) Usługi Reklamowe Platformy - Usługi reklamowe, świadczone przez poprzez moduł Afiliacji na stronach internetowych Wydawców zgodnie z Regulaminem;

36) Wydawca – Użytkownik, który może świadczyć Usługi Reklamowe na stronach internetowych Wydawcy, oraz który spełnił dodatkowe warunki korzystania z Modułu Afiliacji określone w p. 4.3 Regulaminu;

37) Reklamodawca – Użytkownik, który zleca Wydawcy Usługi reklamowe oraz który spełnił dodatkowe warunki korzystania z Modułu Afiliacji określone w p. 4.3 Regulaminu;

38) Regulamin - niniejszy Regulamin.

2. Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Platformy.

2) Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie;

3) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzeniem tego faktu na etapie procesu rejestracji;

4) Nazwa Platformy, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Usługodawcy;

5) Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Warunki techniczne świadczenia usługi 

1) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,
b) graficzna przeglądarka internetowa z mechanizmem Cookie.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi 

1) utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie jest dobrowolne i bezpłatne;

2) warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków:

a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, z zastrzeżeniem, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny komunikatów dotyczących Platformy,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę do celów statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Platformie,

3) dodatkowym warunkiem korzystania z  Afiliacji są:

a) zaznaczenie chęci korzystania z Afiliacji,
b) podanie dodatkowych danych, z zastrzeżeniem, iż dane te są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, niezbędnych do komunikacji z innymi Użytkownikami korzystającymi z Afiliacji, tj:

 • pełnej nazwy lub firmy Użytkownika (wraz z podaniem formy prawnej prowadzonej działalności)
 • numeru telefonu,
 • adresu, na który mają być wysyłane faktury / rachunki,
 • numeru konta bankowego,
 • numeru NIP.

4) Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług przyjmuje się otrzymanie przez Usługodawcę wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego;

5) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta z Platformy;

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. W szczególnych przypadkach usługodawca ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do usług świadczonych w ramach Platformy oraz do odmowy usunięcia jego danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności;

7) Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Platformy unikalne konto;

8) Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora jakim są adres e-mail podany w procesie rejestracji i hasło dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich ujawnienia.

5.    Usługi 

1) Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Platformę oraz innych usług uruchamianych na Platformie przez Usługodawcę;

2) Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień:

a) Użytkownik publikuje swoje komentarze, opinie i inne treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników poprzez moduły Platformy,
b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników poprzez moduły Platformy treści:

 • sprzecznych z prawem,
 • pornograficznych,
 • propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe,
 • upowszechniających techniki łamania oprogramowania i niepowołanego zdobywania niepublicznych danych,
 • zawierających wirusy,
 • naruszających prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie,
 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
 • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
 • naruszających zasady etykiety oraz współżycia społecznego,
 • noszących znamiona floodu,

c) używanie wielkich liter nie mające językowego uzasadnienia oraz nie wynikające z kontekstu będą uważane za naruszenie akceptowanych zasad;
d) niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach oraz na łamach Forum oraz w Czacie przekazów reklamowych,

3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2 lit. B niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania możliwości korzystania z Platformy lub poszczególnych modułów systemu, jak również prawo do usunięcia Konta Użytkownika w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis w dowolnym module systemu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień ust. 5 pkt .2 Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu;

4) Przy publikacji  treści zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie Usługodawca może publikować jego imię i nazwisko;    

5) Użytkownik korzystający z Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany w procesie rejestracji adres e-mail;

6) Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Poczty wewnętrznej w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam;

7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;

8) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam zamieszczonych w Module Afiliacji i Pasku Promocyjnym. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy lub Wydawcy w związku z treścią wykorzystanej reklamy;

9) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich;

10) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z interesem Usługodawcy;

11) Usługodawca zastrzega sobie prawo nieodpłatnej emisji reklam poprzez moduły Afiliacji i Paska Promocyjnego, o ile nie przekroczą one 10% wolumenu wszystkich reklam emitowanych przez danego Użytkownika.

 

6.        Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika 

1) Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi;

2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przerw w świadczeniu Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy,
b) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, zawierających treści pornograficzne oraz inne łamiące zasady dobrych obyczajów lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

3) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i zamieszczanie w Platformie treści niezgodnym z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Platformie w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

4) Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa;

5) Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonej usługi;

6) Usługodawca posiada prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, w tym trwałego skasowania zgromadzonych w bazie danych treści oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy;

7) Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nierozpowszechniania jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych Platformy,
b) nierozpowszechniania żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Platformy,

8) Jeśli inaczej nie określono Platforma oraz poszczególne elementy w niej użyte stanowią własność PARP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.);

9) Informacje zawarte w Platformie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Podane informacje nie stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz;

10) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w Platformie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa;

11) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Platformie przez Użytkownika;

12) Użytkownik potwierdza, że Usługodawca posiada wszelkie prawa, tytuł własności i udziały we wszelkich kompilacjach, pracach zbiorowych i innych pracach pochodnych stworzonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem lub włączeniem Treści Generowanych przez Użytkowników (TGU). Dostarczając TGU, użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na korzystanie, wykorzystywanie jako hosta lub pamięci podręcznej, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie na rynek, dystrybucję, zlecanie dystrybucji, prywatne i publiczne odtwarzanie i/lub przekazywanie do publicznej wiadomości i udostępnianie, publiczne i prywatne wykonywanie, przekazywanie, zlecanie przekazywania, odgrywanie, eksponowanie, zmienianie, adaptowanie, ponowne formatowanie i/lub tworzenie prac pochodnych na podstawie TGU (ewentualnie zredagowanych i zmodyfikowanych przez Usługodawcę według własnego uznania) oraz promowanie tych TGU za pośrednictwem Platformy Wspieramy e-Biznes, innych usług, produktów lub własności wskazanej przez Usługodawcę jako nośnik, znany obecnie lub opracowany w przyszłości, w celach redakcyjnych, komercyjnych, promocyjnych i wszelkich innych, przy czym użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Usługodawcę osobom trzecim podlicencji na TGU;

13) Użytkownik zobowiązuje się do nie ingerowania w kod modułów systemu, które udostępnia Platforma do zaimplementowania przez Użytkownika na jego stronie internetowej, w szczególności w Modułach „Portal na twojej stronie, Afiliacja, Pasek Promocyjny;

14) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
b) za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
c) za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
d) za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
e) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji dla korzystania z modułu afiliacji,
g) za nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
h) za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nim przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
i) za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
j) za straty wynikające z przerw w działaniu Platformy, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Platformy użytkownik będzie informowany z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem. 
k) za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie serwisu internetowego Użytkownika,
l) z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Użytkownika wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Platformy,

15) korzystanie z funkcjonalności Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu;

16) Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie;

17) Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;

18) W przypadku korzystania z modułu Afiliacji:

a) Reklamodawca będzie udostępniać Wydawcy Reklamy w celu wykorzystania jej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b) Wydawca ma prawo umieszczać Reklamy lub wysyłać je do użytkowników Internetu, którzy wyrazili na to zgodę i otrzymywać z tego tytułu od Reklamodawcy wynagrodzenie określone w Programie Partnerskim.
c) Wydawca ma prawo prezentować Reklamy w dowolny wybrany przez siebie sposób przy czym:

 • każdy sposób prezentacji Linków i/lub Reklamy musi być dozwolony w  Programie Partnerskim określonym przez Reklamodawcę,
 • sposób prezentacji Reklamy nie może wprowadzać użytkownika Serwisu w błąd co do tego gdzie prowadzi Link umieszczony w tej Reklamie,
 • wydawca zobowiązuje się do niegenerowania sztucznego ruchu, to znaczy ruchu niespowodowanego przez świadome działania indywidualnych użytkowników Serwisu, których motywacją jest skorzystanie z umieszczonej na Stronie Docelowej oferty.

d) Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, mających na celu zawyżanie kwoty opłat należnych Wydawcy, w szczególności poprzez wykorzystywanie kontaktów do znajomych i bliskich bądź namawianie ich do działań, które choć podejmowane z założenia nie będą skutkować skorzystaniem z oferty zamieszczonej na Stronie Docelowej Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, czy nieetycznych, w szczególności niezamieszczania Reklam na stronach zawierających materiały pornograficzne, pedofilskie, rasistowskie itp.f) W przypadku stwierdzenia świadomych działań Wydawcy, o których mowa w pkt powyżej Reklamodawca lub Usługodawca ma prawo podjąć adekwatne kroki, w szczególności zakwestionować wysokość wynagrodzenia Wydawcy, żądać zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem i ewentualnego zadośćuczynienia, rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym;
e) Wydawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Serwisu;
f) Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji treści umieszczanych przez niego poprzez moduły systemu.

7. Rozliczenia pomiędzy użytkownikami

1) Zgodnie z ust. 2 pkt.2. Regulaminu usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie;

2) Usługodawca udostępniając w ramach Platformy funkcjonalności promocyjne (moduł Afiliacja oraz Moduł Pasek Promocyjny) nie uczestniczy w finalizacji transakcji finansowych, są to rozliczenia pomiędzy Użytkownikami;

3) Pasek promocyjny wykorzystuje mechanizm punktowy, a skrypt zlicza na bieżąco ilość odsłon. Za każdą odsłonę skryptu na stronie Użytkownika, Użytkownik otrzymuje punkt. Za każdy punkt link do strony Użytkownika wyświetla się w pasku innych Użytkowników. Ilość punktów jest rozliczana w cyklu dobowym;

4) W module Afiliacji:

a) sposób obliczania wynagrodzenia Wydawcy za prezentację Reklamy będzie określany każdorazowo w Programie Partnerskim tworzonym przez Reklamodawcę,
b) ocena realizacji Programu Partnerskiego, dokonywana będzie w oparciu o dane generowane przez system rozliczeń, z którego korzysta Usługodawca do obliczania ruchu w sieci Internet,
c) Usługodawca udostępnia Wydawcy i Reklamodawcy statystyki (dotyczące emisji Reklamy i wynikających z tego Zdarzeń) będące podstawą rozliczeń pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą. Użytkownik będzie miał do takich danych dostęp online poprzez panel WWW, do którego dostęp otrzyma od Usługodawcy po dokonaniu rejestracji i akceptacji warunków Regulaminu oraz spełnieniu dodatkowych warunków korzystania z modułu afiliacji określonych w ust. 4 pkt 3 Regulaminu,
d) Usługodawca nie ingeruje w inne ustalenia pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą takie jak termin płatności czy minimalna kwota do zapłaty,
e) do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do Reklamodawcy tworzącego dany Program Partnerski Wydawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązany jest dołączyć:

 • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • potwierdzenie zarejestrowania Wydawcy jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub
 • oświadczenie, że Wydawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Wydawców zwolnionych z VAT;

f) do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do Reklamodawcy tworzącego dany Program Partnerski Wydawca niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

  i. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 ii. potwierdzenie zarejestrowania Wydawcy jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub,
 iii. oświadczenie, że Wydawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Wydawców zwolnionych z VAT

g) dołączenie oświadczeń i potwierdzeń, o których mowa w pkt 7.4.5 lub 7.4.6 powyżej jest warunkiem wypłaty Wydawcy wynagrodzenia przez Reklamodawcę tworzącego dany Program Partnerski.

i. Wszystkie ceny podane w Programie Partnerskim są cenami netto,
ii. Wszelkie reklamacje co do realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej ilość emitowanych form reklamowych i sposób ich emisji Reklamodawca może zgłaszać do Wydawcy. Usługodawca nie jest stroną w rozliczeniach pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą.   
iii. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Programu Partnerskiego ponosi Wydawca. 
iv. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Programu Partnerskiego.
v. Usługodawca będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrował emisję Reklamy i wynikające z niej Zdarzenia.

8. Polityka prywatności 

1) Polityka prywatności Platformy wspieramy e-Biznes określa m.in.:

a) Administratora danych osobowych udostępnionych przez użytkownika, którym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. PARP przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w ramach Platformy. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
b) Zakres danych osobowych użytkowników.

2) PARP przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Platformy Wspieramy e-Biznes www.web.gov.pl.

9. Reklamacje

1) Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług;

2) Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Usługodawcy;

3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane;

5) Reklamacje należy przesłać na adres poczty elektronicznej admin@web.gov.pl.

10. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Platformy www.web.gov.pl/regulamin-platformy;

2) Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Platformy;

3) O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, publikując odpowiednią informację na stronach Platformy.

11. Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z administracyjnym przedstawicielem Usługodawcy (e-mail: admin@web.gov.pl).

13 lipca 2011 r.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag